مستند - برآمدن رضاشاه؛ یک قرن بعد

قزاقی که از آلاشت آمد، در آستانه‌ی قرنی نو دست به کودتا زد و پنج سال بعد سلسله‌ی صدوسی‌ساله‌ی قاجار را برانداخت. کودتایی که راهی بود برای ورود ایران به جهان نو. این مستند روایتی است از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹.