سپاه صلح

سپاه صلح

مجموعه مستند «سپاه صلح» در چهار قسمت نگاهی دارد به تاریخچه این سازمان دولتی متشکل از جوانان داوطلب امریکایی، که به دست جان اف کندی در سال ١٣۴٢ تاسیس شد.

قسمت‌ها

سپاه صلح - قسمت چهارم، تلخ و شیرین
سپاه صلح - قسمت سوم، سرزمین عشاق
سپاه صلح - قسمت دوم، جوانان زیر آفتاب
سپاه صلح - قسمت اول، سفر به ناشناخته‌ها