مستند کوتاه - کمون پاریس

در پی جنگ فرانسه و پروس که حاصلش شکست فرانسه و تاسیس امپراطوری آلمان بود، هرج‌مرج سیاسی در فرانسه بالا گرفت. در فضای پرتنش مردم پاریس شوریدند و یک حکومت خودمختار را تشکیل دادند. این حکومت اشتراکی که کمون پاریس نامیده شد، عمری کوتاه داشت اما الهام‌بخش بسیاری از اندیشه‌های چپ‌گرا در سده‌ی بعد شد. با این‌حال بخش بزرگی از آن‌چه امروز به کمون پاریس نسبت داده می‌شود، افسانه‌ای بیش نیست.