مستند کوتاه - آوارگان

اعراب ساکن فلسطین هرگز کشور مستقلی نداشتند. با این‌حال پس از اعلام موجودیت اسرائیل و جابه‌جایی صدها هزارنفر از اعراب، به‌مرور یک آگاهی جمعی در دیاسپورا، در میان مهاجران شکل گرفت که آنان را برای تشکیل کشوری مستقل بسیج می‌کرد. این مستند کوتاه روایت آوارگان فلسطینی است.