مستند - «دیگری» در سرزمین خویش

تنها راه‌شان این است که بگویند بهایی نیستند تا شهروند به شمار بیایند. این فیلم نگاهی دارد به فشارهای همه‌جانبه به بهاییان ایران و تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران برای نابودی این آیین