تاریخ شفاهی - فصل سوم

تاریخ شفاهی - فصل سوم

در این مجموعه‌، با استفاده از پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، با شماری از شخصیت‌های کلیدی تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب آشنا می‌شویم.

قسمت‌ها

تاریخ شفاهی - هما ناطق
تاریخ شفاهی - احمد مدنی
تاریخ شفاهی - جلال متینی
تاریخ شفاهی - محمد یگانه
تاریخ شفاهی - کریم سنجابی
تاریخ شفاهی - جعفر شریف امامی
تاریخ‌ شفاهی - ایرج گرگین