مستند کوتاه - اپرا وینفری، ملکه رسانه

این مستند کوتاه نگاهی دارد به زندگی اپرا وینفری و این که چگونه او از فقر به جایگاه امروزش در رسانه رسید.