زخم باز

زخم باز

مجموعه‌ی سه قسمتی از مستندهایی کوتاه درباره‌ی استفاده از خشونت جنسی به مثابه‌ی سلاح جنگی با تمرکز بر نمونه‌های اخیری که از خیابان‌ها و زندان‌های ایران گزارش شده

قسمت‌ها

زخم باز - خشونت جنسی به مثابه‌ی ابزار جنگ، قسمت سوم
زخم باز - خشونت جنسی به مثابه‌ی ابزار جنگ، قسمت دوم
زخم باز - خشونت جنسی به مثابه‌ی ابزار جنگ، قسمت اول