مستند - زنان نازی

لمان نازی رژيمی مردسالار بود. چهره‌های این کشور مردانی بودند که در راس امور قرار داشتند. با این‌حال زنانی هم بودند که وظیفه‌اشان کمک به پروپاگاندا و ساخت تصویر موردنظر رهبران فاشیست‌ها بود. این مستند روایتی است از سه زنی که تبدیل به چهره‌های زن نازی‌ها شدند.