مستند کوتاه - نرگس

فقط یک سال زمان لازم بود که شعار زن، زندگی، آزادی از گورستان آیچی سقز به ساختمان اهدای جوایز نوبل صلح برسد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران با این شعار، نوبل صلح را به‌دست آورد.