اسطوره و انقلاب

مستند «اسطوره و انقلاب» کنکاشی قصد دارد به این موضوع بپردازد که چرا در افکار عمومی مردم، شخصیت‌های انقلابی به اساطیر تشبیه می‌شوند و این نقش را در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی تا چه اندازه پررنگ می‌کنند.