مستند کوتاه - جنبش زندگان

دانشگاه که در تمام بزنگاه‌های تاریخی ایران از زمان تاسیس تا به امروز در مقابل تک صدایی و خودکامگی حکومت‌ها ایستاد بار دیگر در نقش تاریخی خود قد علم کرد و مانند همیشه تاریخ هزینه داد و این‌بار قرعه به نام دانشگاه شریف افتاد. اما این نه آغاز راه جنبش دانشجویی است و نه پایانش خواهد بود. در این مستند به تاریخچه و نقاط عطف این جنبش همیشه زنده پرداخته‌ایم.