مستند کوتاه - متروپل

روز دوشنبه، دوم خرداد ۱۴۰۱، خبر ریزش ساختمان متروپل، ایران را در بهت و وحشت فرو برد. چهل روز پس از این فاجعه، مستند کوتاه متروپل به بررسی عوامل متعددی که منتج به فرو ریختن این ساختمان شد، می‌پردازد؛ اتفاقی که اعتراضات مردمی و سرکوب معترضان از سوی حکومت را به‌دنبال داشت.