مستند کوتاه - مهرآباد

دهه‌ی سی خورشیدی آغاز سال‌های شکوفایی اقتصادی و آغاز پروژه‌های بلندپروازانه‌ی محمدرضاشاه پهلوی بود. اما در حالی‌که ایران به مقصد سفر مقامات کشورهای دیگر تبدیل می‌شد، تهران پایتخت شاهنشاهی ایران فرودگاهی آبرومند نداشت. فرودگاه مهرآباد اولین تلاش حکومت پهلوی برای ساخت فرودگاهی بین‌المللی بود. این مستند کوتاه روایتی است از آن‌چه در این چنددهه بر فرودگاه قدیمی پایتخت رفته است.