تصویر خیزش مهسا

هر انقلاب تصاویرش را در تاریخ ثبت میکند. تصاویری که هنر اعتراضی خودش را میسازد. «تصویر خیزش مهسا» میکوشد نشان دهد چرا باوجود موانع بسیار حاکمیت ایران، مردم سیلی از تصاویر و هنر اعتراضی به ثبت رساندند.