ادبیات و تاریخ

بسیاری از آثار درخشان ادبی از دل تحولات تاریخی مانند جنگ، انقلاب و اعتراض‌ها بیرون آمده است. اما با آن‌که تاریخ ایران سرشار از اتفاقات بزرگ تاریخی است، این تاریخ، نمود کم‌رنگی در ادبیات دارد.