اصلاحات ارضی به‌روایت مردان شاه

از روزی که مردم در یک همه‌پرسی تاریخی به اصول انقلاب شاه و مردم رای آری دادند، شش دهه می‌گذرد. در این شش دهه سیاست ایران به‌کل تغییر کرده است. یکی از مهمترین اصول انقلاب سفید، اصلاحات ارضی بود. اصلاحاتی که تاثیری عمیق بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران داشت و حتی بر روند وقوع انقلاب ۵۷ هم تاثیرگذار بود. این مستند نگاهی دارد به اصلاحات ارضی و آن‌چه در آن گذشته است.