کلید واژگان خامنه‌ای

کلید واژگان خامنه‌ای

علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود بارها از «حقوق زن» سخن گفته است. این برنامه به بررسی حقوق زنان از دیدگاه او می‌پردازد.

قسمت‌ها

کلید واژگان خامنه‌ای - خودکفایی
کلید واژگان خامنه‌ای - خواص
کلید واژگان خامنه‌ای - پیشرفت علمی
کلید واژگان خامنه‌ای - عدالت اجتماعی
کلید واژگان خامنه‌ای - دموکراسی
کلید واژگان خامنه‌ای - جدایی دین و سیاست
کلید واژگان خامنه‌ای - جبهه مقاومت
کلید واژگان خامنه‌ای - جنگ نرم
کلید واژگان خامنه‌ای - دشمن
کلید واژگان خامنه‌ای - نفوذ
کلید واژگان خامنه‌ای - ازدواج
کلید واژگان خامنه‌ای - زن مسلمان
کلید واژگان خامنه‌ای - حقوق بشر
کلید واژگان خامنه‌ای - افزایش جمعیت
کلید واژگان خامنه‌ای - تهاجم فرهنگی
کلید واژگان خامنه‌ای - سبک زندگی
کلید واژگان خامنه‌ای - حقوق زن