سرانجام، قانون

مجموعه‌ سرانجام، قانون نگاهی دارد به تعدادی از دادگاه‌های معروف جنایت جنگی، نسل‌کشی و خیانت به کشور در قرن بیستم. دادگاه‌هایی برای محاکمه‌ی قدرتمندانی که تصور می‌کردند بالاتر از قانون ایستاده‌اند.

قسمت‌ها

سرانجام، قانون - دادگاه رواندا
سرانجام، قانون - رادوان کاراجیچ
سرانجام، قانون - آگوستو پینوشه
سرانجام، قانون - آدولف آیشمن
سرانجام، قانون - دادگاه نورنبرگ
سرانجام، قانون - مارشال پتن