مستند کوتاه - زنان و دادخواهی

مادران دادخواه در ایران عمری به اندازه‌ی جمهوری اسلامی دارند. جنبشی که طیفی گسترده از زنانی را در برمی‌گیرد که فرزندان‌شان در جمهوری اسلامی اعدام یا کشته شدند. این مستند کوتاه روایتی است از آن‌چه در این چهار دهه بر مادران داغدار گذشت.