ایران/آمریکا

ایران/آمریکا

ایران کشوری با تاریخی هزاران‌ساله و ایالات متحده‌ی آمریکا کشوری نوظهور که در قرن بیستم تبدیل به ابرقدرتی بلامنازع شد، تاریخی پرفرازونشیب در دو قرن اخیر داشته‌اند. رابطه‌ای که گاهی تا حد برادری پیش رفته و اکنون چند دهه است که دشمنی این‌ دو تبدیل به امری عادی شده است. دشمنی دو کشور مهم که بر روابط سیاسی و ژئوپلتیک جهانی تاثیر گذاشته است. ایران/آمریکا روایت تاریخ روابط ایران و آمریکا در گذر تاریخ است. از دورها تا امروز.

قسمت‌ها

ایران/آمریکا - فصل ششم
ایران/آمریکا - فصل پنجم
ایران/آمریکا - فصل چهارم
ایران/آمریکا - فصل سوم
ایران/آمریکا - فصل دوم
ایران/آمریکا - فصل یکم