مستند کوتاه - آتش استقلال

این مستند کوتاه نگاهی دارد به تاریخ استقلال در شبه جزیره‌ی هندوستان