مستند کوتاه - امپرسیونیسم بر کاغذ

با آغاز صنعتی‌شدن جهان، هنر نقاشی هم وارد تجربیات جدیدی شد. پیشرفت صنعت باعث تولید مواد جدیدی شد. موادی مانند کاغذهای رنگی، پاستل مدادهای رنگی و آبرنگ. نخستین هنرمندانی که به استفاده از این مواد جدید روی آوردند امپرسیونیست‌ها بودند. نقاشانی مانند ادگار دگا، ونسان ون‌گوگ و پل مونه.