نمادهای قرن بیستم

نمادهای قرن بیستم

آغاز قرن بیستم، آغاز عصر تصویر بود. تصاویر متحرک به نمایش درآمدند و در چند دهه‌ی بعد جهان را تغییر دادند. در این میان زنان و مردانی بودند که قدرت تصاویر را می‌شناختند و با بهره‌گیری از قدرت تصویر و رسانه تبدیل به نمادهای قرن بیستم شدند. شخصیت‌های که طیف گسترده‌ای از بازیگران گرفته تا سیاستمداران و حتی چهره‌های مذهبی را در برمی‌گرفت. این مجموعه مستند روایت این زنان و مردان و همین‌طور وقایع نمادین قرن بیستم است.

قسمت‌ها

نمادهای قرن بیستم؛ ۲۰۰۰-۱۹۸۵
نمادهای قرن بیستم؛ ۱۹۸۵-۱۹۷۰
نمادهای قرن بیستم ۱۹۷۰- ۱۹۶۰
نمادهای قرن بیستم؛ ۱۹۶۰- ۱۹۴۵
نمادهای قرن بیستم؛ ۱۹۴۵- ۱۹۳۳
نمادهای قرن بیستم - ۱۹۳۳-۱۹۰۰