قدرت کلمات

قدرت کلمات

در قرن بیستم چندین سخنرانی بودند که تاریخ جهان را تغییر دادند. مجموعه‌ قدرت کلمات نگاهی دارد به بعضی از مهم‌ترین این سخنرانی‌ها

قسمت‌ها

قدرت کلمات - گابریل گارسیا مارکز
قدرت کلمات - مارگارت تاچر
قدرت کلمات - رونالد ریگان
قدرت کلمات - النور روزولت
قدرت کلمات - مارتین لوتر کینگ
قدرت کلمات - وینستون چرچیل