مستند کوتاه - دیپلمات

هنری کیسینجر یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی تاریخ آمریکا بود. وزیر خارجه، دیپلماتی و تئوریسینی که تاثیری عمیق بر جهان امروز برجای گذاشت. از جمله تاثیرات کیسینجر بر ایران در دوران پهلوی بود. دورانی که او روابطی گرم با محمدرضاشاه پهلوی داشت. این مستند کوتاه نگاهی دارد به زندگی هنری کیسینجر.