مستند کوتاه - نیشکر هفت تپه

مستند کوتاه «نیشکر هفت‌تپه» نگاهی دارد به بحران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفته‌تپه، تاریخچه‌ی اعتراض‌های کارگری و سرکوب فعالان سندیکای این مجموعه طی دو دهه اخیر