مستند کوتاه - پیمان ژنو

جنگ‌ها ادامه دارند و پس از سربازان، بیشترین آسیب به کسانی می‌رسد که نقشی در جنگ ندارند؛ کودکان و غیرنظامیان. جدا از این، مجروحان و اسیران باید از آسیب بیشتر در امان بمانند. کاهش آلام جنگ هدف کنوانسیون‌های ژنو است که کمیته‌ی صلیب سرخ بین‌المللی بانی آن بود.