مستند کوتاه - گاوچاه

خارج کردن آب از چاه با استفاده از گاوها سنتی است که روزگاری مرسوم بود. این مستند کوتاه ما را به روستایی در استان اصفهان می‌برد که در آن هنوز از این روش برای خارج کردن آب از چاه استفاده می‌شود.