مستند کوتاه - معمر قذافی

از کشته شدن معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی ده سال گذشت. این برنامه نگاهی دارد به سرگذشت او که با کودتا، حکومتی با ترکیبی از آرمان‌های چپ و مذهبی پایه‌گذاری کرد. چهار دهه حکومت قذافی در این کشور نفت‌خیز به قدری نارضایتی برانگیخت که در جریان بهار عربی با انقلاب پایان گرفت.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی