مستند کوتاه - معمر قذافی

از کشته شدن معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی ده سال گذشت. این برنامه نگاهی دارد به سرگذشت او که با کودتا، حکومتی با ترکیبی از آرمان‌های چپ و مذهبی پایه‌گذاری کرد. چهار دهه حکومت قذافی در این کشور نفت‌خیز به قدری نارضایتی برانگیخت که در جریان بهار عربی با انقلاب پایان گرفت.