مستند کوتاه - فرانسه و راست افراطی

فرانسه کشور کمک‌های دولتی سخاوتمندانه و سیاست‌های حمایتی گسترده است. اما اگر کسی از بیرون به سیاست این کشور نگاه کند، راست افراطی را می‌بیند که به‌سرعت در حال گسترش است. آیا این تصویر واقعی است؟ راست افراطی در فرانسه چه می‌گوید؟ این مستند کوتاه نگاهی دارد به آن‌چه در بیست سال اخیر بر جریان‌های سیاسی راست افراطی در فرانسه گذشت.