مستند کوتاه - نامه فرهنگستان

با ورود مفاهیم و تکنولوژی‌های غربی به ایران، زبان فارسی که پیش از این با واژه‌های عربی در جدال بود به چالش جدیدی افتاد. لزوم واژه‌سازی و پاکیزه‌سازی زبان، جمعی از ادیبان را برداشت تا با حمایت و ابتکار رضاشاه پهلوی، فرهنگستان ایران را تاسیس کنند. این مستند داستان شکل‌گیری و افول فرهنگستان ایران است؛ نخستین آکادمی ایران.