همیشه سوزان

روایت «شهین بخردنیا» که خود را وقف حفظ سنت‌های زرتشتی والدین مهاجرش کرده. شهین در خانه‌ای دورافتاده در اطراف آکسفورد، سنت‌های ایران باستان را زنده نگه می‌دارد.