مستند کوتاه - تحولات جمعیتی و خیزش سراسری

یکی از ویژگی‌های خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی نقش محوری زنان و حضور پررنگ نوجوانان در جریان اعتراض‌ها است. این ویژگی به تحولات ساختار جمعیتی کشور و تغییرات گروه‌های سنی در ایران برمی‌گردد. در این مستند کوتاه ضمن ارزیابی این موضوع، شرایط گروه‌های جمعیتی در بازار کار را بررسی می‌کنیم.