مستند کوتاه - تحولات جمعیتی و خیزش سراسری

یکی از ویژگی‌های خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی نقش محوری زنان و حضور پررنگ نوجوانان در جریان اعتراض‌ها است. این ویژگی به تحولات ساختار جمعیتی کشور و تغییرات گروه‌های سنی در ایران برمی‌گردد. در این مستند کوتاه ضمن ارزیابی این موضوع، شرایط گروه‌های جمعیتی در بازار کار را بررسی می‌کنیم.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی