مستند کوتاه - فصل مرده

سیستان و بلوچستان این روزها تبدیل به برهوتی بی‌انتها شده، سرزمینی که صیادی ماهی آب شیرین و کشاورزی از مشاغل اصلی مردمش محسوب می‌شد. این مستند گوشه‌ای از رنج‌نامه مردم بی‌صدای سیستان و بلوچستان است.