اجرای گروه داماهی در فستیوال جاز لندن

گروه داماهی در سال ۲۰۲۳ در جشنواره‌ی جاز لندن حضور داشت. این فیلم دربرگیرنده‌ی بخش‌هایی از اجرای این گروه در فستیوال به همراه گفت‌وگو با مدیر فسیتوال و تهیه‌کننده این رویداد و تصاویری از اجراهای گروه‌های دیگر در این رویداد است.