مستند کوتاه - روزنامه‌های مشروطه

انقلاب مشروطه قیام دموکراسی و آگاهی بود. در دورانی که سانسور مطبوعات در ایران وجود داشت، ایرانیان خارج‌نشین و روزنامه‌های خارج از کشور نقشی مهم در آگاهی‌رسانی به افکار عمومی داشتند. تا جایی‌که به‌دلیل نقش روزنامه‌ی اختر در روشنگری مردم، متجددان را «اختری‌مذهب» می‌خواندند. این مستند کوتاه نگاهی دارد به نقش روزنامه‌های چاپ خارج در انقلاب مشروطه