مستند - بوم‌یاران؛ اسکندر فیروز

مستند بوم‌یاران نگاهی دارد به زندگی اسکندر فیروز، نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران