رنگ زندگی - آسیای مرکزی

در این فصل از رنگ زندگی همراه با علیرضا میراسدالله به آسیای میانه سفر می‌کنیم و با مردم و این منطقه و فرهنگ و سنت‌هایشان آشنا می‌شویم.

قسمت‌ها

رنگ زندگی
رنگ زندگی
رنگ زندگی
رنگ زندگی
رنگ زندگی
رنگ زندگی
رنگ زندگی
رنگ زندگی
رنگ زندگی - آسیای مرکزی 2
رنگ زندگی - هفت جد