مستند کوتاه - سلین و جنگ

لویی فردینان سلین نویسنده‌ی فرانسوی نامش همزمان با نبوغ و نژادپرستی در هم‌آمیخته. چندی پیش یافته شدن هزاران صفحه از دست‌نوشته‌های او غوغایی در
ادبیات فرانسه به‌پا کرد.
حالا از میان دست‌نوشته‌های سلین یک رمان جدید به‌نام جنگ منتشر شده است.