مستند کوتاه - نبرد الجزایر

الجزایر بعد از پایان جنگ جهانی دوم، نبرد خونینی را به خود دید. این مستند کوتاه نگاهی دارد به نبرد الجزایر؛ جنگ استقلالی که شورشی بود علیه استیلای فرانسه