کنسرت عدنان جبران و حبیب مفتاح

کنسرت عدنان جبران و حبیب مفتاح در سالن لافایت لندن در سال ۲۰۲۲ و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان برگزار شد. این هنرمندان اجرایشان را به مهسا امینی تقدیم کردند.