رسانه دولت میزان مشارکت در انتخابات را ۴۱ درصد اعلام کرد