مستند کوتاه - حق برابری

برای قرن‌ها زنان نقشی در سیاست نداشتند. نه می‌توانستند رای دهند و نه انتخاب شوند. مردانه بودن سیاست در تمام جهان امری بدیهی بود. اما از میانه‌ی قرن نوزدهم میلادی جنبش‌های برابری‌خواهانه‌ی زنان در سراسر جهان آغاز شد و سرانجام با آغاز قرن بیستم زنان کشورهای مختلف در مبارزات خود برای دست یافتن به حق رای پیروز شدند. هرچند هنوز سهم زنان در قدرت در جهان بسیار کمتر از مردان است.