مستند کوتاه - آخرین شاه

گروهی ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان را پدر دموکراسی در این کشور می‌نامند و گروهی دیگر او را حاکمی خوش‌گذران می‌خوانند. هرچه بود پایان چهار دهه سلطنت ظاهرشاه، آغازی شد بر ناآرامی، کودتا، جنگ داخلی و حمله‌ی خارجی در افغانستان. ناآرامی‌هایی که تا امروز ادامه دارد. این مستند کوتاه نگاهی دارد به دوران سلطنت محمدظاهرشاه

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی