مستند - پرواز

پرواز اوکراین۷۵۲ تهران کیف در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ با دو‌ موشک سپاه پاسداران ساقط شد و به زندگی ۱۷۶ مسافر پایان داد. یک سال گذشته و مستند پرواز، روایت زندگی تعدادی از این مسافران است که هرگز به مقصد نرسیدند.