مستند کوتاه - سالوادور آلنده

شیلی کشوری در جنوب غربی آمریکای لاتین که تاریخ معاصرش حول دو نفر می‌گردد. سالوادور آلنده آرمان‌خواهی سوسیالیست، و آگوستو پینوشه ژنرالی اقتدارگرا. ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ روز نبرد نابرابر این دو بود. روزی خونین در کاخ ریاست‌جمهوری لاموندا. این مستند کوتاه روایتی است از سرنگونی نخستین رئیس‌جمهور مارکسیست منتخب در آمریکای لاتین