سپاه صلح

مجموعه مستند «سپاه صلح» در چهار قسمت نگاهی دارد به تاریخچه این سازمان دولتی متشکل از جوانان داوطلب امریکایی، که به دست جان اف کندی در سال ١٣۴٢ تاسیس شد.

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی