پرده‌خوانی

در مجموعه پرده‌خوانی، نقال از روی تصویرهایِ منقوش بر پرده، به روایت داستان‌های شاهنامه با کلام آهنگین می‌پردازد.

قسمت‌ها

پرده‌خوانی - قسمت نهم
پرده‌خوانی - قسمت هشتم
پرده‌خوانی - قسمت هفتم
پرده‌خوانی - قسمت ششم
پرده‌خوانی - قسمت پنجم
پرده‌خوانی - قسمت چهارم
پرده‌خوانی - قسمت سوم
پرده‌خوانی - قسمت دوم
پرده‌خوانی - قسمت اول