مستند کوتاه - نیکیتا خروشچف

مرگ استالین، آغازی شد بر اصلاحات در این کشور. خروشچف در دوران اوج جنگ سرد رهبری شوروی را به‌دست گرفت و برخی از بزرگترین بحران‌های معاصر را رهبری کرد. این مستند نگاهی دارد به دوران حکومت او

قسمت‌ها

برنامه‌ها

برنامه‌های خبری

مستند

مستند کوتاه

موسیقی از سراسر جهان

چهره‌ها

رنگ زندگی